Majątek i finansowanie

Drukuj
Kategoria: Biuletyn Informacji Publicznej
Opublikowano griw

 

 

Zgodnie z art. 12 ust. 1-3 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, koszty działalności Inspekcji i wykonywania jej zadań pokrywane są z budżetu państwa. Dysponentami środków budżetowych są:

Wszystkie inspektoraty weterynarii, a więc Główny Inspektorat Weterynarii, graniczne, wojewódzkie i powiatowe inspektoraty weterynarii, są państwowymi jednostkami budżetowymi i posiadają samodzielność finansową – otrzymują środki budżetowe od dysponentów wyższego stopnia i samodzielnie je wydatkują.

Klasyfikacja budżetowa źródeł finansowania zadań i funkcjonowania jednostek organizacyjnych IW:

część 32 – Rolnictwo, dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo,

rozdział 01021 – Główny Inspektorat Weterynarii,

rozdział 01035 – graniczne inspektoraty weterynarii,

część 85 – Budżety wojewodów, dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo,

rozdział 01033 – wojewódzkie inspektoraty weterynarii,

rozdział 01034 – powiatowe inspektoraty weterynarii,

rozdział 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego,

część 83 – rezerwy celowe, dział 758 – różne rozliczenia, rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe:

rezerwa celowa poz. 12 - na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy, wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

 

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, ze. zm.), Graniczny Inspektorat Weterynarii w Dorohusku ma obowiązek publikacji w BIP sprawozdania finansowego jednostkowego za 2018r.

1. Bilans jednostki budżetowej - kliknij tutaj

2. Zestawienie zmian w funduszu: - kliknij tutaj

3. Rachunek zysków i strat: - kliknij tutaj

4. Informacja dodatkowa: - kliknij tutaj