Produkty niejadalne

Drukuj
Kategoria: Produkty
Opublikowano griw
    1. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy - pobierz
    2. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) - pobierz
    3. ROZPORZADZENIE KOMISJI UE nr 592/2014 z dnia 3 czerwca 2014, określajace wykorzystanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych jako paliwa w obiektach energetycznego spalania - pobierz
    4. Rejestr UE zakładów zatwierdzonych dla produktów niejadalnych - pobierz
    5. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/319 z dnia 6 lutego 2019 r. zm. zał.IX do rosp. (WE) nr 999/2001 oraz zał. XV do rozp. Komisji (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do świadectw zdrowia przy przywozie do Unii - okres przejściowy do 30 września 2019 r. pod warunkiem, że świadectwa zdrowia są podpisane nie później niż w dniu 31 lipca 2019 r.  - pobierz

 

 

 

 

2011 Produkty niejadalne. Inspekcja Weterynaryjna Graniczny Inspektorat Weterynarii w Dorohusku
Powered by Joomla 1.7 Templates