Przywóz produktów jadalnych

Drukuj
Kategoria: Produkty
Opublikowano griw

Przywóz produktów jadalnych:

1. Lista zatwierdzonych zakładów spożywczych zatwierdzonych w Unii Europejskiej - http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_en.htm   

2. Ogólne zasady certyfikacji określone są przez przepisy w Rozporządzeniu (WE) Rozporzadzenie 136/2004, Rozporzadzenie 854_2004 oraz Dyrektywie Rady 2002/99.

3. Wspólnotowy kodeks celny

4. Dyrektywa Rady 97/78 ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich - pobierz

5, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej - pobierz

6. Rozporządzenie (WE) NR 178/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności - pobierz

7. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 852/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych - pobierz

8. ROZPORZĄDZENIE(WE) NR 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego - pobierz

9. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające wykazy krajów trzecich upoważnionych do wprowadzania do UE niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa oraz wymogi dot. świadectw weterynaryjnych - pobierz

10. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI WE NR 2074/2005  z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych prod. objętych rozp. 853/2004 i do organizacji urzędowych kontroli - pobierz

11. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 605/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi - pobierz

12. ROZPORZĄDZENIE WYKOKAWCZE KOMISJI (UE) NR 1012/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. - przywóz niektórych ryb i produktów rybołówstwa - pobierz

13. DECYZJA KOMISJI 2003/779/WE z dnia 31 października 2003 r. - przywóz osłonek zwierzęcych z państw trzecich - pobierz

14. DECYZJA KOMISJI 2007/777/WE z dnia 29 listopada 2007 r. ustanawiająca warunki przywozu produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit do spożycia przez ludzi - pobierz

15. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. - przywóz i tranzyt drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych - pobierz.

16. ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/759 z dnia 28 kwietnia 2016 r. ustanawiające wykaz państw trzecich oraz wymagania dotyczące świadectw na żabie udka, ślimaki, żelatyna, kolagen, miód, mleczko pszczele i inne produkty pszczele - pobierz

17. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1251/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. - przywóz zwierząt i produktów akwakultury - pobierz

18. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 28/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. ustanawiające wymogi dotyczące świadectw przy przywozie do UE i tranzycie niektórych produktów złożonych - pobierz

19. DECYZJA KOMISJI 2011/163/UE z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie - pobierz

20. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 1973/2017 z dnia 30 października 2017 r. zm. rozp. (WE) nr 20174/2005 w odniesieniu do urzędowych kontroli prod.rybołówstwa złowionych przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego i wprowadzanych do Unii po przekazaniu w państwach trzecich oraz wzór świadectwa zdrowia dla tych produktów - pobierz

21. DECYZJA KOMISJI  2000/572/WE z dnia 8 września 2000 r. przywóz do Wspólnoty wyrobów mięsnych z państw trzecich  - pobierz

22. ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/628 z dnia 8 kwietnia 2019 r. dot. wzorów świadectw urzędowych dla określonych zwierząt i towarów oraz zmieniające rozp. (WE) 2074/2005 i rozp. wykonawcze (UE) 2016/759 w odniesieniu do tych wzorów świadectw. Świadectwa wystawione zgodnie z rozp. 2074/2005, 211/2013, 2016/759 mogą być dopuszczone do wprowadzenia do Unii do dnia 13 marca 2020 r., pod warunkiem, że świadectwo zostało podpisane przed dniem 14 grudnia 2019 r.  - pobierz

 

 

 

 

 

2011 Przywóz produktów jadalnych. Inspekcja Weterynaryjna Graniczny Inspektorat Weterynarii w Dorohusku
Powered by Joomla 1.7 Templates