Aktualności

Ogłoszenie o naborze

Drukuj
Kategoria: Inspektorat
Utworzono: sobota, 23, kwiecień 2016

Ogłoszenie jest również dostępne na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu:
Graniczny Inspektorat Weterynarii w Dorohusku, 22-175 Dorohusk

Miejsce wykonywania pracy: Dorohusk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:


Warunki pracy:
Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego. Praca zmianowa w pozycji przemiennej 12 godzin na zmianie na terenie jednostki, możliwa praca w godzinach nocnych. Praca lekka, mały wydatek energetyczny. Możliwe wyjazdy służbowe. Praca na strefach kontrolnych w obniżonej temperaturze otoczenia, pobieranie prób do badań laboratoryjnych produktów ze środków transportu, praca na wysokości (kontrola wagonów kolejowych i samochodów cystern), obsługa pomostów hydraulicznych

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Stanowisko zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych. Wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, elektryczne urządzenia biurowe oraz narzędzia niezbędne do weterynaryjnej kontroli granicznej.
W zależności od punktu weterynaryjnej kontroli granicznej różne są lokalizacje budynków. W przypadku przejścia drogowego jest to budynek parterowy w którym jest brak przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. W przypadku przejścia kolejowego biuro jest zlokalizowane na I piętrze, jest wyposażone w platformę dla osób niepełnosprawnych.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
    wykształcenie: wyższe weterynaryjne
    pozostałe wymagania niezbędne:
        prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
        umiejętność biegłej obsługi komputera, MS office, przeglądarka internetowe itp.
        samodzielność, kreatywność, komunikatywność
        umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, dyspozycyjność
        prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu

wymagania dodatkowe
    doświadczenie w pracy w administracji weterynaryjnej
    znajomość zagadnień z zakresu weterynaryjnej kontroli granicznej
    znajomość języka rosyjskiego, ukraińskiego lub angielskiego
    ukończone podyplomowe studia specjalizacyjne
    znajomość obsługi specjalistycznych systemów informatycznych: GLWe WEB, TRACES, RASFF

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
    życiorys i list motywacyjny
    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
    oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
    kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
    kopia prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia:

    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Miejsce składania dokumentów:
    Graniczny Inspektorat Weterynarii
    22-175 Dorohusk
    Z dopiskiem "oferta pracy" i numer ogłoszenia.

Inne informacje:
    Proponowane wynagrodzenie ok. 2900,00 zł brutto. plus dodatek stażowy.
    Kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
    Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
    Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.82 566 17 73.
    O terminie wpływu oferty decyduje data wpływu do sekretariatu Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Dorohusku.